Dank je wel voor je interesse in Easyvideomarketing!

Uiteraard wil ik je zo goed mogelijk helpen met jouw online video(s). Voor de duidelijkheid naar elkaar toe gelden er wel een aantal spelregels  (de Algemene Voorwaarden) waarmee je akkoord gaat zodra je een offerte goedkeurt of online een betaling voor een workshop/programma succesvol is afgerond.

Mochten hierin onduidelijkheden voor je zijn, laat het me z.sm. weten. Zodat we misverstanden voorkomen. Dat kan via mail ted@easyvideomarketing.nl. of telefoon: 06-14028754.

Op naar een mooie samenwerking

Hartelijke groet,

Ted Daamen
Easyvideomarketing

Spelregels Easyvideomarketing (Algemene Voorwaarden)

Algemene Voorwaarden Easyvideomarketing (KvK 54276764), dan wel TheNextVideo (het trainingen-onderdeel van Easyvideomarketing).

Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen jou als “opdrachtgever” en “Easyvideomarketing” (Ted Daamen), en is van toepassing op alle diensten van Easyvideomarketing.

Artikel 1. Duur Overeenkomst 

 1. Deze overeenkomst heeft betrekking op aankopen en/of inschrijvingen die via Easyvideomarketing (dan wel TheNextVideo) gedaan zijn of geaccodeerde offertes of opdrachten naar Easyvideomarketing.
 2. Voor live workshops/trainingen en online trainingen geldt de overeenkomst tot het einde van de cursusperiode. Tenzij onderling anders is overeengekomen.
 3. Het einde van een online cursusperiode is max 3 maanden na start van de training of cursus. De periode waarin toegang tot online lessen mogelijk is, is meestal lifetime. Voor kortdurende live trainingen (bijv. een 1-daagse) is het einde van de cursusperiode het einde van die workshopdag of meerdaagse.

Artikel 2. Uitvoering van de Overeenkomst

 1.  Vermelde prijzen zijn altijd prijzen excl. btw.
 2. Reageer tijdig na levering van eventuele door Easyvideomarketing geproduceerde video(s). Voor videoproducties geldt namelijk dat uiterlijk binnen 2 maanden na afloop van levering van de laatste conceptvideo(s) er standaard maximaal 2 gratis correctierondes kunnen plaatsvinden. Eventuele gewenste vervolgcorrecties na deze 2 maanden worden extra doorberekend voor 75€ excl.btw per ronde. Na deze 2 maanden worden sowieso extra kosten doorberekend voor correcties, ongeacht of het de 1e of 2e correctieronde betreft (ook tegen 75€ per ronde excl. btw).
 3. De oorspronkelijke opnamebestanden bij/van videoproducties door Easyvideomarketing worden gebruikt voor de uiteindelijke montage van de “eindvideo(s)”, maar worden niet standaard verstrekt aan opdrachtgever. Tenzij anders vooraf overeengekomen (meerprijs).
 4. De oorspronkelijke opnamebestanden worden maximaal 3 maanden gratis bewaard na levering van de eerste video. Indien een langere bewaartermijn wenselijk is (dit zal nagevraagd worden door Easyvideomarketing) dient dit per mail aangegeven te worden. Aan een extra bewaartermijn van deze bestanden zijn kosten verbonden (minimale extra bewaartermijn: per 6 maanden voor 97€ excl btw).
 5. De gemonteerde “eindvideo(s)” worden maximaal 1 jaar gratis door Easyvideomarketing bewaard (daarna geldt eenzelfde bewaarregeling, zie 3 hierboven).
 6. Easyvideomarketing biedt wat betreft online trainings- en programmamateriaal naar beste vermogen kwaliteit, maar is niet verantwoordelijk voor het eindresultaat of inspanningsresultaat van de cursist binnen een cursusperiode.
 7. Easyvideomarketing is gerechtigd om voor de uitvoering van een opdracht (of delen van) een opdracht derden (videoexperts) in te schakelen.
 8. De data voor mogelijke groepsbijeenkomsten worden door Easyvideomarketing bepaald en kunnen niet standaard op basis van verhindering ingehaald worden, hoewel er naar een passende oplossing gezocht zal worden. Ongeacht de uitkomst daarvan laat het de betalingsverplichting intact.
 9. Deze overeenkomst kan bij uitloop van de termijnen waarbinnen online- dan wel fysieke lessen normaliter worden aangeboden niet ontbonden worden, tenzij anders overeengekomen. Easyvideomarketing is niet schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.
 10. Werkzaamheden of prestaties die buiten de inhoud of omvang van de opdracht of dienst vallen en aanvullende gewenst zijn, worden op basis van een aparte geaccordeerde offerte vergoed door opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan extra rechtenvrij beeld- of geluidsmateriaal dat extra aangekocht dient te worden, en/of extra grafische werkzaamheden (photoshop), niet-gecalculeerde reshoots, e.d.
 11. De via de site van Easyvideomarketing.nl of TheNextVideo.nl aangeleverde lesmaterialen (video’s/pdf’s e.a.) mogen niet zonder toestemming gebruikt worden door anderen dan diegene met wie deze overeenkomst is aangegaan. In welke vorm dan ook, mogen materialen niet worden doorverkocht, als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op andere wijze worden bezwaard. Noch zonder toestemming openbaar gemaakt worden, aan derden getoond, en/of verveelvoudigd: de materialen zijn enkel en alleen bedoeld voor eigen zakelijk gebruik. Opdrachtgever dient alles te doen om de eigendomsrechten van Ted Daamen/TheNextVideo veilig te stellen
 12. Easyvideomarketing is gerechtigd om inhoud, plaats en tijd (van onderdelen) van een programma te wijzigen en zal deelnemer hierover zo spoedig mogelijk informeren.

 Artikel 3. Betaling en deelname

 1. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de verschuldigde bedragen bij termijnbetalingen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata danwel binnen de overeengekomen betaaltermijn staan bijgeschreven op de bankrekening, zoals vermeld op de factuur, dan wel rekeningnummer dat online vermeld wordt.
 2. Facturering vindt normaliter als volgt plaatst (voor videoproducties of  incompany-trainingen): 50% van het totaalbedrag voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht (trainingen of bijv. 1e opnamedag). De restant factuur wordt na afloop van een training  dan wel bij levering eerste (concept) video of video’s verstuurd. Tenzij anders overeengekomen in de offerte.
 3. Betalingen voor online programma’s of fysieke producten (webshop) vinden vooraf online plaats via de website van Easyvideomarketing.nl en/ofTheNextVideo.nl.
 4. Bij betaling voor toelating tot een online programma geldt de ontvangstdatum van het bedrag of eerste termijnbetaling als leidend voor toelating tot dit programma.
 5. Facturen worden electronisch verzonden naar het door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.
 6. Indien op enig moment Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, is Easyvideomarketing gerechtigd prestaties op te schorten tot volledige ontvangst van betaling.
 7. Annulering na betaling van een online programma is alleen mogelijk bij een “niet-goed-geld-terug” garantie, indien vermeld op de informatiepagina over de betreffende dienst. Indien opdrachtgever niet tevreden is over het programma dient hij/zij dit in dat geval binnen 15 dagen na vervaldatum van de (1e of enige) betaling schriftelijk dan wel per e-mail kenbaar te maken. Met aftrek van administratiekosten van minimaal 25€ (of het bedrag vermeld bij de verkoopinformatie op de website pagina van de betreffende dienst) wordt het resterende bedrag binnen uiterlijk 3 weken na ontvangst van dit bericht teruggestort.
 8. De niet-goed-geld-terug garantie bij online programma’s vervalt na 15 dagen na aanvangsdatum van het programma. Daarna bestaat er geen recht meer op teruggaaf.
 9. Indien sprake van een Niet-Goed-Geld-Terug garantie: de opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen (schriftelijk dan wel per mail) indien hij/zij gebruik wenst te maken van deze niet-goed-geld-terug-garantie. Opdrachtgever kan de overeenkomst ook na de niet-goed-geld-teruggarantie opzeggen maar dit ontslaat haar/hem niet van betalingsverplichtingen. Eventuele termijnbetaling worden dan direct en volledig opeisbaar.
 10. Bij geldrestitutie wordt opdrachtgever uitgesloten van alle lesmateriaal en daar eventueel bijbehorende toegang tot facebookgroepen of webinars e.d.

Artikel 4. Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Easyvideomarketing heeft het recht om deze overeenkomst om zijn moverende redenen op ieder moment voortijdig te annuleren. Eventuele toekomstige betalingsverplichtingen van opdrachtgever komen dan te vervallen. Opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van reeds betaalde maar nog niet geleverde prestaties naar rato van niet genoten deelnametijd.
 2. In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van Easyvideomarketing, waaronder mede wordt verstaan ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, computer/internet/telefoonstoring of -uitval, of plotselinge uitval van een locatie, stagnatie of andere problemen in de levering van diensten of bij toeleveranciers, is Easyvideomarketing gerechtigd de overeenkomst te beëindigen danwel zijn prestaties op te schorten, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Easyvideomarketing zal alles in het werk stellen de opdracht uit te laten voeren door derden waar redelijkerwijs gegeven de omstandigheden mogelijk. Indien Easyvideomarketing op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt Easyvideomarketing het recht op betaling van alle prestaties die waren verricht voordat er sprake was van overmacht.
 3. Easyvideomarketing heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard door opdrachtgever.
 4. In alle andere gevallen kunnen reeds gedane betalingen, behoudens eventuele wettelijke regels, niet zondermeer geannuleerd worden zodanig dat de gedane betaling vervolgens teruggestort wordt. Easyvideomarketing bekijkt redelijkerwijs of eventueel alternatieve opties mogelijk zijn voor de gedane betaling.
 5. Indien opdrachtgever eenzijdig besluitde opdracht niet volledig door Easyvideomarketing te laten uitvoeren gaande het traject, dan wel zelf niet de benodigde acties onderneemt om het werk volledig te kunnen laten uitvoeren binnen de gestelde termijn, ontslaat dit opdrachtgever niet van het betalen van de geaccordeerde volledige prijsafspraak.
 6. Indien de planning door toedoen opdrachtgever wijzigt of vertraagd ten opzichte van de oorspronkelijke planning, behoudt Easyvideomarketing zich het recht voor tussentijds de volledige facturering (voorzover nog niet plaatsgevonden) te laten plaatsvinden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Easyvideomarketing is slechts aansprakelijk indien opdrachtgever aantoont dat opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Easyvideomarketing, echter:
 2. De aansprakelijkheid is beperkt tot herstel van de fout naar beste vermogen door Easyvideomarketing, vervanging van de dienst of een bedrag, dat maximaal gelijk is aan één maal het door Opdrachtgever tot dan toe betaalde bedrag, zulks naar keuze van Easyvideomarketing.
 3. Voor aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is Easyvideomarketing uitgesloten.
 4. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na deelname bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 5. Derden die door Easyvideomarketing worden ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst, kunnen zich jegens de opdrachtgever op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen beroepen, als waren zij zelf partij bij die overeenkomst.

Artikel 6. Overige bepalingen

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Indien Easyvideomarketing op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die hem uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/toekomen, wordt deze afstand slechts éénmalig verleend. In volgende situaties en overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.
 3. Voor fysieke produkten (webshop Easyvideomarketing.nl/videoapparatuur) gelden specifiek de voorwaarden van de leverancier via welke de produkten verstuurd zijn. Easyvideomarketing is enkel verantwoordelijk voor het tijdig plaatsen van de bestelling (1-3 werkdagen). Voorwaarden leverancier, zie :

3a. http://www.benel.nl/reparatie-en-retour

3b. http://www.benel.nl/verzendkosten

3c. http://www.benel.nl/service/levertijd