Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Uiteraard wil ik je zo goed mogelijk helpen met jouw online video(s). Voor de duidelijkheid naar elkaar toe gelden er wel een aantal spelregels  (de Algemene Voorwaarden) waarmee je akkoord gaat zodra je een offerte of opdrachtbeschrijving goedkeurt dan wel je  betaling voor een workshop/online programma succesvol is afgerond.

Mochten er onduidelijkheden voor je zijn, laat het me s.v.p. voorafgaande aan een opdracht weten.

Dat kan via mail ted@easyvideomarketing.nl. of telefoon: 06-14028754.

Ted Daamen
Easyvideomarketing

– – –

Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen jou als opdrachtgever en Easyvideomarketing (vertegenwoordigd door THP Daamen), en is van toepassing op alle diensten van Easyvideomarketing (KvK 54276764) waaronder videoproducties, dan wel de trainingsomgeving van Easyvideomarketing met lesmateriaal voor je videomarketing (TheNextVideo.nl).

Tenzij anders vermeld in een offerte dan wel opdrachtbeschrijving gelden onderstaande voorwaarden.

Artikel 1. Duur Overeenkomst 

 1. Deze overeenkomst heeft betrekking op aankopen en/of inschrijvingen die via Easyvideomarketing (dan wel TheNextVideo) gedaan zijn dan wel geaccordeerde offertes of opdrachten naar Easyvideomarketing.
 2. Voor live workshops/trainingen en online trainingen geldt de overeenkomst tot het einde van de cursusperiode.
 3. Het einde van een online cursusperiode is max 3 maanden na start van de training of cursus. De periode waarin toegang tot online lessen mogelijk is, is meestal lifetime. Voor kortdurende live trainingen (bijv. een 1 tot 5-daagse) is het einde van de cursusperiode het einde van die workshopdag of meerdaagse.

Artikel 2. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Vermelde prijzen zijn altijd prijzen excl. btw.
 2. Voor videoproducties geldt dat maximaal 2 gratis correctierondes per video zijn inbegrepen, die tot 3 maanden na levering  van de laatste conceptvideo doorgevoerd kunnen worden. Eventuele gewenste vervolgcorrecties na deze periode worden extra doorberekend voor 75€ excl. btw per ronde per video.
 3. Voor videoproducties worden de oorspronkelijke opnamebestanden (“footage”) gebruikt voor de uiteindelijke montage van de “eindvideo(s)”, maar worden niet standaard verstrekt aan opdrachtgever.
 4. De oorspronkelijke opnamebestanden (“footage”) en montages worden maximaal 3 maanden gratis bewaard na levering van de eerste definitieve video. Aan een extra bewaartermijn van deze bestanden zijn kosten verbonden. 
 5. Easyvideomarketing biedt (viaTheNextVideo) online trainings- en programmamateriaal naar beste vermogen en kwaliteit, maar is niet verantwoordelijk voor het eindresultaat of inspanningsresultaat van de cursist binnen een cursusperiode.
 6. Easyvideomarketing is gerechtigd om voor de uitvoering van een opdracht (of delen van) een opdracht derden in te schakelen (geluidsman, cameraman e.d.).
 7. De data voor mogelijke groepsbijeenkomsten worden door Easyvideomarketing bepaald en kunnen niet standaard op basis van verhindering ingehaald worden (hoewel er altijd naar een passende oplossing gezocht zal worden). Ongeacht de uitkomst daarvan laat het de betalingsverplichting intact.
 8. Deze overeenkomst kan bij uitloop van de termijnen waarbinnen online- dan wel fysieke lessen normaliter worden aangeboden (TheNextVideo) niet ontbonden worden, tenzij anders overeengekomen. Easyvideomarketing is niet schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.
 9. Werkzaamheden of prestaties die buiten de inhoud of omvang van de opdracht of dienst vallen maar gaande de overeenkomst als aanvullende gewenst zijn, worden op basis van een aparte geaccordeerde offerte vergoed door opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan extra rechtenvrij beeld- of geluidsmateriaal dat extra aangekocht dient te worden, en/of extra grafische werkzaamheden, niet-gecalculeerde reshoots, e.d.
 10. De via de site van Easyvideomarketing.nl of TheNextVideo.nl aangeleverde lesmaterialen (video’s/pdf’s e.a.) mogen niet zonder toestemming gebruikt worden door anderen dan diegene met wie deze overeenkomst is aangegaan. In welke vorm dan ook, mogen materialen niet worden doorverkocht, als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op andere wijze worden bezwaard. Noch zonder toestemming openbaar gemaakt worden, aan derden getoond, en/of verveelvoudigd: de materialen zijn enkel en alleen bedoeld voor eigen zakelijk gebruik. Opdrachtgever dient alles te doen om de eigendomsrechten van Ted Daamen/TheNextVideo veilig te stellen.
 11. Easyvideomarketing is gerechtigd om inhoud, plaats en tijd (van onderdelen) van een lesprogramma te wijzigen en zal deelnemer hierover zo spoedig mogelijk informeren.

 Artikel 3. Betaling en deelname

 1. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de verschuldigde bedragen bij termijnbetalingen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata in de offerte dan wel opdrachtdocument binnen de overeengekomen betaaltermijn staan bijgeschreven op de bankrekening, zoals vermeld op de factuur, dan wel rekeningnummer zoals online vermeld.
 2. Facturering vindt normaliter als volgt plaatst (voor videoproducties of  incompany-trainingen): 50% van het totaalbedrag voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht (trainingen of bijv. 1e opnamedag). De restant factuur wordt na afloop van een training  dan wel bij levering eerste (concept) video of video’s verstuurd. Tenzij anders vermeld in de offerte/opdrachtomschrijving.
 3. De betaaltermijn bedraagt 14 dagen na verzending van de factuur per mail.
 4. Betalingen voor online programma’s of fysieke producten (webshop) vinden vooraf online plaats via de website van Easyvideomarketing.nl en/ofTheNextVideo.nl.
 5. Bij betaling voor toelating tot een online programma geldt de ontvangstdatum van het bedrag of eerste termijnbetaling als leidend voor toelating tot dit programma.
 6. Facturen worden electronisch verzonden naar het door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.
 7. Indien op enig moment Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, is Easyvideomarketing gerechtigd haar prestaties op te schorten tot volledige ontvangst van betaling.
 8. Bij in gebreke blijven van betalingen bij facturering, wordt binnen 2 weken na vervaldatum van de factuur een reminder per mail verzonden waarbij er tot 5 dagen na verzenddatum gelegenheid wordt geboden de betaling te voldoen, zonder verdere extra kosten. Indien hierna betalingen alsnog achterwege blijven, volgt een nieuwe aanmaning met €40 aanmaningkosten. Indien aan de daar benoemde betalingstermijn nog steeds niet voldaan word, volgt inschakeling van een incassoburo; de afhandeling verloopt dan enkel nog via dit buro waarbij alle daarbij behorende kosten 1-op-1 doorberekend worden aan opdrachtgever.
 9. Annulering na betaling van een online programma (TheNextVideo) is alleen mogelijk bij een “niet-goed-geld-terug” garantie, indien vermeld op de informatiepagina over de betreffende dienst. Indien opdrachtgever niet tevreden is over het programma dient hij/zij dit in dat geval binnen 15 dagen na vervaldatum van de (1e of enige) betaling schriftelijk dan wel per e-mail kenbaar te maken. Met aftrek van administratiekosten wordt het resterende bedrag binnen uiterlijk 3 weken na ontvangst van dit bericht teruggestort.
 10. De niet-goed-geld-terug garantie bij online programma’s vervalt na 15 dagen na aanvangsdatum van het programma. Daarna bestaat er geen recht meer op teruggaaf.
 11. Indien sprake van een niet-goed-geld-terug garantie bij online programma’s kan de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen schriftelijk dan wel per mail. Opdrachtgever kan de overeenkomst ook na de niet-goed-geld-teruggarantie opzeggen maar dit ontslaat haar/hem niet van betalingsverplichtingen. Eventuele termijnbetaling worden dan direct en volledig opeisbaar.
 12. Bij geldrestitutie wordt opdrachtgever uitgesloten van alle lesmateriaal en daar eventueel bijbehorende toegang tot facebookgroepen of webinars e.d.

Artikel 4. Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Easyvideomarketing heeft het recht om deze overeenkomst om zijn moverende redenen op ieder moment voortijdig te annuleren. Eventuele toekomstige betalingsverplichtingen van opdrachtgever komen dan te vervallen. Opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van reeds betaalde maar nog niet geleverde prestaties naar rato van niet genoten deelnametijd.
 2. In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van Easyvideomarketing, waaronder mede wordt verstaan ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, computer/internet/telefoonstoring of -uitval, of plotselinge uitval van een locatie, stagnatie of andere problemen in de levering van diensten of bij toeleveranciers, heeft Easyvideomarketing de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen danwel zijn te leveren prestaties op te schorten, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Easyvideomarketing zal alles in het werk stellen de opdracht uit te laten voeren door derden waar redelijkerwijs mogelijk. Indien Easyvideomarketing op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt Easyvideomarketing het recht op betaling van alle prestaties die waren verricht voordat er sprake was van overmacht.
 3. Easyvideomarketing heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard door opdrachtgever.
 4. In alle andere gevallen kunnen reeds gedane betalingen, behoudens eventuele wettelijke regels, niet zondermeer geannuleerd worden zodanig dat de gedane betaling vervolgens teruggestort wordt. Easyvideomarketing bekijkt redelijkerwijs of eventueel alternatieve opties mogelijk zijn voor de gedane betaling.
 5. Indien opdrachtgever eenzijdig besluit de opdracht niet volledig door Easyvideomarketing te laten uitvoeren gaande het traject, dan wel zelf niet de benodigde acties onderneemt om het werk volledig te kunnen laten uitvoeren binnen de gestelde termijn door Easyvideomarketing, ontslaat dit opdrachtgever niet van het betalen van de geaccordeerde volledige bedrag.
 6. Indien de planning door toedoen opdrachtgever wijzigt of vertraagd ten opzichte van de oorspronkelijke planning, behoudt Easyvideomarketing zich het recht voor tussentijds de volledige facturering (voorzover nog niet plaatsgevonden) te laten plaatsvinden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid en rechten

 1. Easyvideomarketing is slechts aansprakelijk indien opdrachtgever aantoont dat opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Easyvideomarketing, echter:
 2. De aansprakelijkheid is beperkt tot herstel van de fout naar beste vermogen door Easyvideomarketing, vervanging van de dienst of een bedrag, dat maximaal gelijk is aan éénmaal het door Opdrachtgever tot dan toe betaalde bedrag, zulks naar keuze van Easyvideomarketing.
 3. Voor aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is Easyvideomarketing uitgesloten.
 4. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na deelname bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 5. Derden die door Easyvideomarketing worden ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst, kunnen zich jegens de opdrachtgever op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen beroepen, als waren zij zelf partij bij die overeenkomst.

Artikel 6. Overige bepalingen

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Indien Easyvideomarketing op enig moment afstand doet van rechten die hem uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/toekomen, wordt deze afstand slechts éénmalig verleend en omschreven in de offerte dan wel opdrachtbeschrijving. In volgende situaties en overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.
 3. Indien opdrachtgever gebruik wil maken van muziek waar rechten op berusten (die beheerd worden via derden zoals bijvoorbeeld BUMA Stemra) of visueel materiaal van derden waarop rechten berusten, is het afkopen daarvan de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Easyvideomarketing heeft hierin een adviserende rol en zal uit eigen beweging geen audiovisueel materiaal aankopen dat niet-rechtenvrij is.
 4. Easyvideomarketing is niet verantwoordelijk voor uitvoering of inhoud van quitclaims tussen opdrachtgever en haar eigen personeelsleden, bezoekers van een event van/voor opdrachtgever of door opdrachtgever in te zetten figuranten, noch aansprakelijkheid voor de gevolgen die mogelijkerwijs op welk moment dan ook hieruit kunnen ontstaan.
 5. Personen die schriftelijke dan wel mondeling aangegeven aan opdrachtgever niet in beeld te willen voor video opnamen zoals bedoeld door opdrachtgever, dienen door opdrachtgever kenbaar gemaakt te worden aan Easyvideomarketing voordat de opnamen starten (workshop, event bijvoorbeeld). Easyvideomarketing is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het achterwege laten hiervan en kan meerkosten in rekening brengen indien montages hierdoor onnodig extra correctietijd vergen.
 6. Voor fysieke produkten (webshop Easyvideomarketing.nl/videoapparatuur) gelden specifiek de voorwaarden van de leverancier via welke de produkten verstuurd zijn. Easyvideomarketing is enkel verantwoordelijk voor het tijdig plaatsen van de bestelling (1-3 werkdagen). Voorwaarden leverancier, zie: www.benel.nl/reparatie-en-retour

– – –