Algemene Voorwaarden TheNeXtVideo (onderdeel Easyvideomarketing KvK 54276764)

Uiteraard wil ik je met Easyvideomarketing/TheNeXtVideo zo goed mogelijk helpen met jouw online video’s en videomarketing en je aankopen. Voor de duidelijkheid naar elkaar toe gelden er wel een aantal huisregels  (de “algemene voorwaarden”) waarmee je akkoord ben zodra de betaling succesvol is afgerond dan wel akkoord gegeven is voor een opdracht. Vanaf dat moment geldt onderstaande Overeenkomst. Om misverstanden te voorkomen en prettig samen te werken. 

Lees ze rustig door voordat je akkoord gaat en mochten er onduidelijkheden zijn, neem dan aub contact met mij op: info@easyvideomarketing.nl. 2. Specifiek voor fysieke produkten geldt als overeenkomst uitsluitend de voorwaarden van de leverancier via welke de produkten verstuurd zijn (zie artikel 6.3). Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen jou als “Opdrachtgever” en “Ted Daamen” TheNextvideo: TheNextvideo is onderdeel van Easyvideomarketing en de plek via welke online betalingen verricht worden) en gelden ook voor diensten die vanuit Easyvideomarketing gefactureerd worden).

Dank voor je interesse! Op naar jouw succesvolle video’s!

Hartelijke groet,

Ted

Artikel 1. Duur Overeenkomst 

1. Deze overeenkomst heeft betrekking op aankopen en/of inschrijvingen die via TheNextVideo.nl gedaan zijn of geaccodeerde opdrachten via Easyvideomarketing.
2. Voor trainingen en e-courses geldt de overeenkomst tot het einde van de cursusperiode. Tenzij onderling anders is overeengekomen.
3. Het einde van een langere cursusperiode is officieel max 4 maanden na start van een training of cursus. De periode waarin toegang tot de lessen mogelijk is, is meestal langer. Voor kortdurende workshops (bijv. 1-daagse) is het einde van de cursusperiode het einde van die workshopdag of meerdaagse.
4. Voor videoproducties geldt dat uiterlijk binnen 3 maanden na afloop van de laatste opnamedag binnen een opdracht correcties nog kunnen worden doorgegeven en aangepast. Daarna kan dit enkel als nieuwe opdracht, met in achtneming van 1.5
5. Opnamemateriaal van videoproducties wordt maximaal 3 maanden gratis bewaard door TheNextVideo/Easyvideomarketing. Indien een langere bewaartermijn wenselijk is, gelden hiervoor de eventueel in de offerte opgenomen abonnementsregels.

Artikel 2. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Ted Daamen/TheNeXtVideo biedt het trainings- en programmamateriaal naar beste vermogen maar is niet verantwoordelijk voor het eindresultaat of inspanningsresultaat van de cursist binnen een cursusperiode.
2. Ted Daamen/TheNeXtVideo is gerechtigd om voor de uitvoering van (delen van) de opdracht derden in te schakelen.
3. De prijzen vermeld bij bestelling zijn prijzen excl. btw.
4. De data voor mogelijke groepsbijeenkomsten worden door Ted Daamen/TheNextVideo bepaald en kunnen niet op basis van verhindering ingehaald worden. Het laat de betalingsverplichting onverlet. 
5. De overeenkomst kan bij uitloop van de termijnen waarbinnen de lessen normaliter worden aangeboden niet ontbonden worden, tenzij anders overeengekomen. TheNextVideo is niet schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.
6. Andere werkzaamheden of prestaties die buiten de inhoud of omvang van de dienst vallen zoals op het moment van betalen bekend, worden op basis van een aparte geaccordeerde offerte vooraf vergoed door opdrachtgever.
7. De via de site van TheNextVideo aangeleverde lesmaterialen (video’s/pdf’s e.a.) mogen niet zonder toestemming gebruikt worden door anderen dan diegene met wie deze overeenkomst is aangegaan. In welke vorm dan ook, mogen materialen niet worden doorverkocht, als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op andere wijze worden bezwaard. Noch zonder toestemming openbaar gemaakt worden, aan derden getoond, en/of verveelvoudigd: de materialen zijn enkel en alleen bedoeld voor eigen zakelijk gebruik. Opdrachtgever dient alles te doen om de eigendomsrechten van Ted Daamen/TheNextVideo veilig te stellen
8. Ted Daamen/TheNextVideo is gerechtigd om inhoud, plaats en tijd (van onderdelen) van een programma te wijzigen en zal deelnemer hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Artikel 3. Betaling en deelname

1. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de verschuldigde bedragen bij termijnbetalingen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata danwel binnen de overeengekomen betaaltermijn staan bijgeschreven op de bankrekening, zoals vermeld op de factuur, dan wel rekeningnummer dat online vermeld wordt.
2. Facturering voor incompany trainingen of videoproducties vindt plaatst: 50% van het totaalbedrag voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht (trainingen of bijv. 1e opnamedag). De restant factuur wordt na afloop van een training  dan wel bij levering eerste (concept) video of video’s verstuurd. 

3. Bij betaling voor toelating tot een online programma geldt de ontvangstdatum van het bedrag of eerste termijnbetaling als leidend voor toelating tot dit programma. 
4. Facturen worden electronisch verzonden naar het door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.
5. Indien op enig moment Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, is Ted Daamen/TheNextVideo gerechtigd zijn prestaties op te schorten tot volledige ontvangst van betaling.
6. Annulering na betaling is alleen mogelijk bij een “niet-goed-geld-terug” garantie, indien vermeld op de informatiepagina over de betreffende dienst. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over het programma dient hij/zij dit binnen 15 dagen na vervaldatum van de (1e of enige) betaling schriftelijk dan wel per e-mail kenbaar te maken. Met aftrek van administratiekosten van minimaal 25€ (of het bedrag vermeld bij de verkoopinformatie op de website pagina van de betreffende dienst) wordt het resterende bedrag binnen uiterlijk 3 weken na ontvangst van dit bericht teruggestort.
7. De niet-goed-geld-terug garantie vervalt na 15 dagen na aanvangsdatum van het programma. Daarna bestaat er geen recht meer op teruggaaf.
7. Bij geldrestitutie wordt Opdrachtgever uitgesloten van alle lesmateriaal en daar eventueel bijbehorende toegang tot facebookgroepen of webinars e.d.

Artikel 4. Voortijdige beëindiging van de Overeenkomst

1. Ted Daamen/TheNextVideo heeft het recht om de Overeenkomst om zijn moverende redenen op ieder moment te annuleren. Eventuele toekomstige betalingsverplichtingen van Opdrachtgever komen dan te vervallen. Opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van reeds betaalde maar nog niet geleverde prestaties naar rato van niet genoten deelnametijd.
2. In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van Ted Daamen/TheNeXtVideo, waaronder mede wordt verstaan ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, computer/internet/telefoonstoring of -uitval, of plotselinge uitval van een locatie, stagnatie of andere problemen in de levering van diensten of bij toeleveranciers, is Ted Daamen/TheNeXtVideo gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen danwel zijn prestaties op te schorten, zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien Ted Daamen/TheNextVideo op grond van overmacht de Overeenkomst beëindigt, houdt Ted Daamen/TheNeXtVideo het recht op betaling van alle prestaties die waren verricht voordat er sprake was van overmacht.
3. Ted Daamen/TheNeXtVideo heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard door Opdrachtgever.
4. De Overeenkomst wordt per direct beëindigd in geval één der partijen overlijdt.
5. Indien sprake van een Niet-Goed-Geld-Terug garantie (zie ook 3.5 en 3.6): de Opdrachtgever kan de Overeenkomst opzeggen (schriftelijk dan wel per mail) indien hij/zij gebruik wenst te maken van deze niet-goed-geld-terug-garantie. Opdrachtgever kan de Overeenkomst ook na de niet-goed-geld-teruggarantie opzeggen maar dit ontslaat haar niet van betalingsverplichtingen. Eventuele termijnbetaling worden dan direct en volledig opeisbaar (zie ook art. 3.5 t/m 3.7).
6. In alle andere gevallen kunnen gedane betalingen, behoudens eventuele wettelijke regels, niet zondermeer geannuleerd worden zodanig dat de gedane betaling vervolgens teruggestort wordt. Ted Daamen/TheNeXtVideo bekijkt redelijkerwijs of eventueel alternatieve opties mogelijk zijn voor de gedane betaling. Kort termijn annuleringen (= tot 15 werkdagen voor aanvang van een (al dan niet online) training of workshop (bijvoorbeeld “Videomarketing in 1 dag” of een Masterclass) worden niet teruggestort (tenzij anders aangegeven, indien bijvoorbeeld sprake is van een niet-goed-geld-terug-garantie regeling, zie art. 3). Eventuele afwijkingen op deze regel worden apart vermeld op een informatiepagina dan wel offerte.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

1. Ted Daamen/TheNeXtVideo is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Ted Daamen/TeNeXtVideo, echter:
2. De aansprakelijkheid is beperkt tot herstel van de fout naar beste vermogen door Ted Daamen/TheNeXtVideo, vervanging van de dienst of een bedrag, dat maximaal gelijk is aan één maal het door Opdrachtgever tot dan toe betaalde bedrag, zulks naar keuze van Ted Daamen/TheNeXtVideo. 
3. Voor aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is Ted Daamen/TheNextVideo uitgesloten.
4. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na deelname bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
5. Derden die door Ted Daamen/TheNeXtVideo worden ingeschakeld voor de uitvoering van de Overeenkomst, kunnen zich jegens de Opdrachtgever op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen beroepen, als waren zij zelf partij bij die Overeenkomst.

Artikel 6. Overige bepalingen

1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
2. Indien Ted Daamen/TheNeXtVideo op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die hem uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/toekomen, wordt deze afstand slechts éénmalig verleend. In volgende situaties en overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.
3. Voor fysieke produkten gelden specifiek de voorwaarden van de leverancier via welke de produkten verstuurd zijn. TheNextvideo is enkel verantwoordelijk voor het tijdig plaatsen van de bestelling (1-3 werkdagen). Voorwaarden leverancier, zie :

3a. http://www.benel.nl/reparatie-en-retour
3b. http://www.benel.nl/verzendkosten
3c. http://www.benel.nl/service/levertijd